ketqua

KẾ HOẠCH NGOẠI KHOÁ GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

Thứ ba - 20/09/2016 04:47
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
 
Số: 34 /KH-THPTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn La, ngày  14  tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình Ngoại khoá
 về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
Thực hiện Kế hoạch số 1070/KH-SGDĐT ngày 30 tháng 8 nă 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về tổ chức hoạt động Ngoại khoá tuyên truyền về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh;
Trường THPT Chuyên Sơn La xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình Ngoại khoá tại nhà trường năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh.
- Giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường hiểu tầm quan trọng của việc sinh đẻ theo quy luật tự nhiên, không phân biệt giới tính, không trọng nam khinh nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi; thực hiện tốt Luật bình đẳng giới; góp phần ổn định cơ cấu dân số của tỉnh ở mức hợp lý và từng bước nâng cao chất lượng dân số.
- Tích cực tham gia hưởng ứng góp phần giảm tốc độ gia tăng số giới tính khi sinh, từng bước đưa tỉ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng và tự nhiên; nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ và trẻ em gái; góp phần thực hiện thành công kế hoạch hành động chiến lược dân số và sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2025 và Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Yêu cầu
- Qua chương trình 100% cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nắm được nguyên nhân, thực trạng hậu quả và hệ luỵ của mất cân bằng giới tính khi sinh; Luật bình đẳng giới; Luật hôn nhân và gia đình; các quy định của Pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm giới tính thai nhi.
- Bồi dưỡng, tập huấn cho học sinh nhà trường có kĩ năng và phương pháp tuyên truyền phổ biến kiến thức về giảm thiểu mất cân bằng khi sinh, bình đằng giới, là những tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng và nơi sinh sống, học tập, công tác.
- Đề ra được các giải pháp làm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở gia đình, dòng họ, nơi cư trú tại địa phương.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng, số lượng đội tham gia
1.1. Đối tượng: Là học sinh đang học tập tại trường THPT Chuyên tỉnh Sơn La.
1.2. Số lượng đội tham gia: 06 đội. Mỗi đội có 10 thành viên chính thức (ở phần thi tiểu phẩm tuyên truyền có thể lấy thêm diễn viên phụ). Trong đó Khối 10: 02 đội; Khối 11: 02 đội; Khối 12: 02 đội, cụ thể như sau:
* Đội số 1: Gồm các lớp: 12V, 12T1, 12T2, 12H, 12Đ, 12A1.
- Giáo viên phụ trách:
+ Cô giáo Trần Thị Lan Hương – Nhóm trưởng.
+ Cô giáo Đinh Thị Thanh Dung
+ Cô giáo Phạm Thị Thu Huyền
+ Cô giáo Trần Thị Hảo
* Đội số 2: Gồm các lớp 12L, 12Si, 12Su, 12A, 12A2.
- Giáo viên phụ trách:
+ Cô giáo Trịnh Thị Thuỷ - Nhóm trưởng
+ Cô giáo Dương Tú Vân
+ Cô giáo Hoàng Thị Hằng Nga.
* Đội số 3: Gồm các lớp 11V, 11T1, 11T2, 11H, 11Đ, 11A1.
- Giáo viên phụ trách:
+ Cô giáo Lê Thị Kim Thoa – Nhóm trưởng
+ Cô giáo Sa Thị Thu Hằng.
+ Cô giáo Nguyễn Ngọc Lan.
* Đội số 4: Gồm các lớp 11L, 11Si, 11Su, 11A, 11A2.
- GV Phụ trách:
+ Cô giáo: Cầm Thị Hường – Nhóm trưởng
+ Thầy giáo Nguyễn Duy Nghiệp
+ Cô giáo Vũ Thanh Hoà
* Đội số 5: Gồm các lớp 10V,10T,10Tin,10H, 10Đ,10A1.
- Giáo viên phụ trách:
+ Cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang – Nhóm trưởng
+ Cô giáo Lương Thị Thu Hà
+ Cô giáo Phạm Hải Vân
* Đội số 6: Gồm các lớp 10L,10Si,10Su,10A,10A2
- Giáo viên phụ trách:
+ Cô giáo Nguyễn Thị Đào – Nhóm trưởng
+ Cô giáo Phan Thanh Tú
+ Cô giáo Đào Thị Thu
2. Nội dung, hình thức tổ chức
2.1. Nội dung:
Chương trình Ngoại khoá tập trung vào các vấn đề cơ bản sau:
- Phổ biến kiến thức về thực trạng, nguyên nhân, hệ luỵ của mất cân bằng giới tính khi sinh;
- Tuyên truyền về Luật bình đẳng giới; Luật hôn nhân và gia đình.
- Các quy định về pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; các hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm giới tính thai nhi.
2.2. Hình thức tổ chức
Các đội tham gia chương trình Ngoại khoá theo hình thức sân khấu hoá. Cụ thể mỗi đội phải tham gia 03 phần thi:
a) Phần thi chào hỏi:
- Thời gian tối đa cho phần thi chào hỏi là 5 phút.
- Hình thức: Sân khấu hoá, các đội xây dựng kịch bản cho phần thi chào hỏi, trong đó phải giới thiệu được các thành viên tham gia, mục đích đến với cuộc thi, thông điệp mà đội thi của mình mang đến chương trình ngoại khoá là gì?
b) Phần thi trả lời kiến thức:
- Mỗi đội cử 05 thành viên tham gia trả lời các câu hỏi. Quy định mỗi câu hỏi có thời gian chuẩn bị 1 phút và trả lời không quá 2 phút.
          - Các đội thi tiến hành trả lời 04 câu hỏi kiểm tra kiến thức và 01 câu hỏi xử lý tình huống do Ban tổ chức chuẩn bị (Nội dung các câu hỏi liên quan đến vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, luật bình đẳng giới; luật hôn nhân và gia đình…). Ban tổ chức sẽ gửi Bộ câu hỏi cho các đội tham dự chương trình.
c) Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền
- Mỗi đội thi biểu diễn 01 tiểu phẩm. Chủ đề của tiểu phẩm tập trung vào các kiến thức về mất cân bằng giới tính khi sinh; vấn đề bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, sức khoẻ sinh sản vị thành niên….
- Thời gian tối đa cho mỗi tiểu phẩm: Không quá 15 phút.
* Ban tổ chức sẽ xây dựng quy chế chấm điểm cho từng phần thi. Đối với các tiểu phẩm quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm theo quy chế của chương trình.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
- Từ ngày 5/9/2016 đến ngày 30/9/2016: Xây dựng Kế hoạch, phân công các đội tham gia và phân công giáo viên phụ trách; tổ chức biên soạn bộ câu hỏi – đáp án trả lời; Hướng dẫn các đội xây dựng và duyệt kịch bản tiểu phẩm.
- Từ ngày 30/9/2016 đến ngày 30/10 năm 2016: Các đội tổ chức tập luyện.
- Ngày 05/11/2016: Tổ chức tổng duyệt chương trình.
- Ngày 06/11/2016: Tổ chức Ngoại khoá.
2. Địa điểm: Trường THPT Chuyên tỉnh Sơn La.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC
- Sử dụng từ nguồn kinh phí từ ngân sách của tỉnh cấp năm 2016 theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2016, cụ thể:
STT Nội dung chi Đơn vị tính Số lượng Mức chi Thành tiền Ghi chú
1 Xây dựng kịch bản, nội dung chương trình, câu hỏi, đáp án Gói chương trinh 01 500.000 500.000  
2 Tập luyện văn nghệ, tiểu phẩm Đội 06 1.000.000 6.000.000  
3 Trang trí, khánh tiết, tăng âm loa đài Gói chương trình 01 1.000.000 1.000.000  
4 Dẫn Chương trình, nhạc công Gói chương trình 01 1.000.000 1.000.000  
5 Bồi dưỡng Ban giám khảo Người 05 200.000 1.000.000  
6 Giải thưởng          
+ Giải nhất Giải 01 1.500.000 1.500.000  
+ Giải nhì Giải 01 1.000.000 1.000.000  
+ Giải ba Giải 01 600.000 600.000  
7 Phần thưởng cho khán giả trả lời câu hỏi Câu 05 50.000 250.000  
8 Nước uống       650.000  
Tổng
(Mười bốn triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)
14.500.000  
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo.
1.1. Ban tổ chức.
a) Thành phần
* Trưởng ban: Cô giáo Trần La Giang – Hiệu trưởng
* Phó Trưởng ban:
- Thầy giáo Hà Văn Vũ – Phó hiệu trưởng.
- Thầy giáo Nguyễn Bình Long – Phó hiệu trưởng
* Các thành viên:
- Thầy giáo Trần Doãn Quyết – Bí thư Đoàn trường.
- Cô giáo Lường Thị Khay Nương – Chủ tịch Công đoàn.
- Cô giáo Nguyễn Thuý Hà – Trưởng Ban nữ công.
- Cô giáo Điêu Thị Nhiên – Tổ trưởng Tổ Sinh học.
- Thầy giáo Bùi Văn Định – Tổ trưởng Tổ Thể dục.
b) Nhiệm vụ:
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình ngoại khoá.
- Ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc phục vụ chương trình.
- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các Đội tham gia tập luyện theo đúng kế hoạch và thời gian đảm bảo hiệu quả, chất lượng của chương trình.
1.2. Ban giám khảo
a) Thành phần:
* Trưởng ban: Thầy giáo hà Văn Vũ – Phó hiệu trưởng nhà trường
* Phó trưởng ban: Cô giáo Điêu Thị Nhiên – Tổ trưởng Tổ Sinh học.
* Các thành viên:
- Thầy giáo Trần Doãn  Quyết – Bí thư Đoàn trường.
- Cô giáo Nguyễn Thuý Hà – Trưởng Ban nữ công.
- Cô giáo Phạm Minh Thảo – Tổ phó Tổ Sinh học.
a) Nhiệm vụ
- Phối hợp với Ban tổ chức xây dựng quy chế chấm điểm và các biểu mẫu tổng hợp kết quả cho chương trình ngoại khoá.
- Chấm điểm công tâm, khách quan, lựa chọn những đội xuất sắc để trao giải tại chương trình.
2. Công Đoàn, Đoàn thanh niên
- Phối hợp tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình.
- Phân công Đoàn viên, công đoàn viên tham gia phụ trách các đội thi.
- Giới thiệu những đoàn viên, công đoàn viên có năng lực tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo.
- Xây dựng kịch bản chi tiết cho chương trình ngoại khoá; cử đoàn viên tham gia dẫn chương trình.
3.  Các đồng chí giáo viên được phân công phụ trách.
- Chủ động nghiên cứu nội dung, thể lệ chương trình. Liên hệ với các đồng chí giáo viên chủ nhiệm các lớp trong đội thảo luận, thống nhất lập danh sách học sinh của đội mình nộp về Ban tổ chức qua VP Đoàn trường hoặc VP Công đoàn trước ngày 25 tháng 9 năm 2016.
- Hướng dẫn Đội được phụ trách xây dựng kịch bản cho màn chào hỏi và tiểu phẩm tuyên truyền.
- Theo dõi, giám sát các đội thi trong quá trình tập luyện và tham gia ngoại khoá.
4. Ban lao động: Căn cứ nội dung và thời gian tổ chức chương trình Ngoại khoá, Ban lao động nhà trường chủ động tham mưu cho Ban giám hiệu phân công các lớp lao động kê sân khấu, bàn ghế đại biểu và dọn dẹp sau chương trình.
5. Tổ Sinh học:
- Phối hợp cùng với Công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức biên soạn thẩm định bộ câu hỏi – đáp án trả lời, câu hỏi cho khán giả đảm bảo chính xác, có chất lượng.
 - Cử giáo viên trong tổ tham gia Ban giám khảo.
6. Tổ Tin - Giáo vụ: Căn cứ thời gian tập luyện và tham gia chương trình ngoại khoá, chủ động liên hệ với đơn vị chuyên chở học sinh có phương án đưa đón học sinh trong thời gian tập luyện và tham gia chương trình.
7. Tổ Văn phòng
- Tham mưu cho Bán giám hiệu lập danh sách khách mời, đại biểu tham dự chương trình.
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình tổ chức chương trình.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Việc chuẩn bị các nội dung theo chương trình kế hoạch được coi là một tiêu chí thi đua trong năm học. Vì vậy, Nhà trường đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, các đồng chí được phân công làm nhiệm vụ cố vấn, các khối lớp nghiêm túc triển khai thực hiện để tổ chức thành công chương trình./.
Nơi nhận:
- Phòng GDPT- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- Ban giám hiệu;
- Công đoàn;
- Đoàn thanh niên;
- Các tổ chuyên môn;                              (để thực hiện)
- GVCN các lớp;
- Website (thông báo, tuyên truyền);
- Lưu VT.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Bình Long
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay8,108
  • Tháng hiện tại82,362
  • Tổng lượt truy cập8,472,044
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Site liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây